Gouden Kabouter Awards nu ook in het Fries!

 In Uncategorized

Achte kollega gnome, -kaboutsters,

It is ALMOST dat:
Jierlikse demokratyske ferkiezing fan de Gouden Gnome Awards komt!
Forget Trump en Clinton as pik en neidielen jo op wichtige saken.

Fan moandei, 15 febrewaris oant en mei freed, maart 4e (al de tiid dus!) Jo krije de mooglikheid om te neamen nammen fan favorite DJ ‘s, klups, festivals, wat jo EIGEN kategory.
Ja, mar útfine wat. Alles is wolkom!
Dat wurdt neamd waarmte!
Dizze ynformaasje is wichtichste want jo leafste DJ, club, festival of wat út yn grutte oantallen by dit greve, hy is ek net yn ‘e finale meardere kar fragen en dan kinne jo ferjitte dat.
Gjin panyk!

Dêrnei telkabouters mei de kompjûter sil feroarje al dy suggestjes yn de definitive stimming foarm mei de klik fan ding ‘A’ ‘B’ of ‘C’:
Meardere kar is in foarm fan beoardieling yn-hokker Respondinten wurde frege te selektearjen de bêste antwurd (of antwurden) út ‘e kar fan in list.

De lêste rûnde fan stimming begjint op tiisdei, 8 maart en ein op freed, 18 maart by middernacht. Dat freed de telkabouters sille wer te sjen live op yn www.goudenkabouter.nl In boeiende spektakel, wêr’t jo binne mei dysels!

JEANS! (Suchtet) Go for it! Vote foar dysels stimme foar jo favorite, stim foar it bêste, swietste, moaiste, moaiste, dumbest, wyldste, weirdest, wackiest, potsierlijkste, fet, tinne, wat!

Mar foaral op wat of immen dy’t jo kenne in Golden Gnome Awards sil nimme wurdich!

Goed gelok, en oant moandei, 21 maart yn Paradiso
Tickets: http://www.ticketmaster.nl/event/160297?brand=nl_paradiso&camefrom=paradiso
Wy sette it bier al kâld.

Love,

promo Leprechaun

VERTALING IN HET NEDERLANDS:

Lieve medekabouter, -kaboutsters,

Het is BIJNA zover:
De jaarlijkse democratische verkiezing van de Gouden Kabouter Awards komt eraan!
Vergeet Trump en Clinton even en consenteer je op belangrijkere zaken.

Vanaf maandag 15 februari tot vrijdag 4 maart (alle tijd dus!) krijgen jullie de gelegenheid om favoriete namen van DJ’s, clubs, festivals, whatever te noemen in je EIGEN categorie.
Jawel, verzin maar wat. Alles is welkom!
Dit is de zogenaamde voorronde!
Deze info is het meest belangrijk, want komt jouw liefste DJ, club, festival of whatever niet in grote getale voor bij deze telling, komt ie ook niet in de uiteindelijke ‘multiple choice’ vragen en dan kun je het wel schudden.
Geen paniek!

Vervolgens zullen de telkabouters samen met de computer al deze suggesties omvormen tot het uiteindelijke stemformulier met het ‘A’ ‘B’ of ‘C’ aan-klik ding:
Multiple choice is a form of assessment in which respondents are asked to select the best possible answer (or answers) out of the choices from a list.

Deze definitieve stemronde start op dinsdag 8 maart en sluit op vrijdag 18 maart middernacht. Die vrijdag zullen wederom de telkabouters live ter zien zijn op www.goudenkabouter.nl Een boeiend spektakel, waar je zelf bij bent!

KORTOM! (zucht) Ga er voor! Stem op jezelf stem op je geliefde, stem op de beste, liefste, mooiste, fijnste, domste, geilste, weirdste, mafste, potsierlijkste, dik, dun, whatever!

Maar vooral op iets of iemand die jij een Gouden Kabouter Awards waardig vindt!

Succes, en tot maandag 21 maart in Paradiso!
Tickets: http://www.ticketmaster.nl/event/160297?brand=nl_paradiso&camefrom=paradiso
We zetten het bier alvast koud.

Liefs,

Promokabouter


Start typing and press Enter to search